Định giá các lựa chọn về hợp đồng tương lai - Định tương


Lệnh của nhà đầu tư A khớp với lệnh của Nhà đầu tư B tại giá hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 6 ( VN30F1706), giao dịch tại giá 710 điểm chỉ số, hệ số nhân hợp đồng là 100. Nguyên tắc hoạt động của các nhà mua bán chênh lệch giá trong thị trường là lựa chọn hai cặp tài sản có tương quan với nhau và đồng thời cùng một lúc đặt lệnh bán tài sản có giá cao và mua tài sản có giá thấp để thu về lợi nhuận chênh lệch giá.

Đối với nhiều hợp đồng tương lai về chỉ số chứng khoán hay lãi suất cũng như phần lớn các hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, điều này xảy ra vào ngày Thứ Sáu lần thứ ba của các tháng giao dịch nhất định. Định giá các lựa chọn về hợp đồng tương lai.

Với 2 sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm “ Định hướng Bền vững” và “ Định hướng Gia tăng”, phiên bản tối ưu này của nhóm sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung ( Universal Life), các quyền lợi của “ Hoạch định Tài chính Tương lai” được xem là giải pháp ưu việt. Sở dĩ lựa chọn hợp đồng tương lai ( HĐTL) chỉ số cổ phiếu là sản phẩm đầu tiên vì xây dựng sản phẩm phái sinh trên chỉ số cổ phiếu sẽ đáp ứng được yêu cầu đa dạng hóa và hạn chế rủi ro của nhà đầu tư so với hợp đồng tương lai trên các cổ phiếu đơn lẻ. Sức hấp dẫn của sản phẩm hợp đồng tương lai được thể hiện ở việc nhà đầu tư có thể mua/ bán mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở tương ứng do bản chất hợp đồng tương lai là giao dịch dựa trên kỳ vọng giá của các nhà đầu tư. Tags: thị trường dầu, thị trường dầu thế giới, Hợp đồng tương lai, nhân dân tệ, Hệ thống giao dịch, nhập khẩu dầu thô, giá dầu thô, biến động giá, thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài, thị trường dầu mỏ, thời gian giao dịch, nhà đầu tư, giá dầu.

ĐỊNH-GIÁ-CÁC-LỰA-CHỌN-VỀ-HỢP-ĐỒNG-TƯƠNG-LAI